Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Over de faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. De raad bestaat uit twaalf personeelsleden en twaalf studentleden en vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Raadsvergaderingen

De FR vergadert ten minste zes maal per academisch jaar en verder zo vaak als de decaan of een geleding van de raad daarom verzoekt. In deze vergaderingen informeert de decaan de raad over de gang van zaken in de faculteit. In het Reglement van Orde FR 2021 is de procedure met betrekking tot de raadsvergaderingen vastgelegd.

Ten minste eenmaal per jaar ontvangt de raad inlichtingen over:

 • De organisatie van de faculteit
 • De hoofdpunten van het facultaire beleid
 • De wijze van behandeling van klachten van studenten
 • Het in het afgelopen jaar gevoerde beleid

De decaan heeft instemming van de raad nodig voor elk besluit tot vaststelling of wijziging van:

 • Het meerjarenplan
 • De nadere regeling van en het beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg in de faculteit
 • Het facultaire deel van het opleidingsstatuut
 • Faculteitsreglement Geesteswetenschappen 2023 – 2024, incl. Toelichtingen en Kiesreglement
 • De onderwijs- en examenregeling van de opleidingen in de faculteit, met uitzondering van:
  – de regeling van de inhoud van de opleidingen en van de examens
  – de eindtermen
  – de inrichting van de praktische oefeningen
  – de studielast
 • De regeling van de onderwerpen, aangewezen in het reglement van de universiteitsraad

Personeelsgeleding

Naast de raadsvergaderingen vergadert de personeelsgeleding van de faculteitsraad ongeveer zes maal per jaar met de decaan.

In deze overleggen brengt de personeelsgeleding advies uit over voorgenomen maatregelen van de decaan ten aanzien van:

 • De wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast
 • De wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd
 • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid binnen de faculteit
 • De organisatie en werkwijze binnen de faculteit
 • De technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit

Instemming van de personeelsgeleding is noodzakelijk voor elk van de door de decaan voorgenomen maatregel waarover de personeelsgeleding hem advies heeft uitgebracht.

Advies

De raad heeft een adviserende stem ten aanzien van:

 • Het facultaire begrotingsplan
 • Reorganisatie van de faculteit
 • Structurele samenwerking met partners in of buiten de universiteit
 • Het verstrekken van een adviesopdracht aan een buitenuniversitaire deskundige m.b.t. een van de in deze alinea genoemde punten

Verkiezingen

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden. Het personeel van de faculteit (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) kiest uit zijn midden 12 leden voor een periode van twee jaar. Studenten kiezen eveneens 12 leden uit hun midden, voor een periode van één jaar.

 • Leden van de personeelsgeleding krijgen maximaal 160 uur per jaar vrijstelling van hun reguliere werkzaamheden, de voorzitter maximaal 240 uur. Zie ook Regeling faciliteiten Personeelsgeleding.
 • Leden van de studentengeleding kunnen een Regeling bestuursbeurzen GW 2023-2024 aanvragen. In de maand van de laatste FR-vergadering ontvangen de studentleden een aanvraagformulier van Gerda Tenkink.
 • Als er twee of meer kandidaten zijn voor een zetel, wordt een stemming uitgeschreven.

Kiescommissie

De Kiescommissie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing, en bestaat uit: