Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Werkwijze en samenstelling Faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de faculteit en de gang van zaken binnen de faculteit.

Samenstelling FR

De FR bestaat uit 24 raadsleden, bestaande uit een personeelsgeleding van 12 leden en een studentengeleding van 12 leden. Lees hier meer over de samenstelling van de raad of lees hier meer over de raadsleden van 2022-2023.

Instemming- en adviesrecht

De FR overlegt met het faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de raad instemmingsrecht.

Vergaderingen

De faculteitsraad vergadert in principe zes keer per jaar plenair met het faculteitsbestuur. In de weken daaraan voorafgaand zijn de commissievergaderingen. Bekijk de agenda op Sharepoint. Daadwerkelijk een vergadering bijwonen? Check dan vooraf bij Gerda Tenkink (telefoon: Teams) of er nog wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.

Nota’s, stukken en agenda’s