Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

24 september 2021
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 24 september 2021

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen

–       Stand van zaken Corona

15.10 Conceptnotulen vergadering 25 juni 2021
15.20 Q2-rapportage 2021 – ter bespreking
15.35 Begroting 2022 – ter instemming op hoofdlijnen – nazending
16.05 Pauze
16.10 Samenstelling commissies Faculteitsraad 2021 – 2022

– ter instemming

16.15 W.v.t.t.k. en rondvraag
16.40 Sluiting
Ter kennisname:
–       Jaaragenda 2021 – 2022

–       Reglement van Orde

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging van deze vergadering.

Raadstukken

De raadstukken vind je op Sharepoint