Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Raadsvergaderingen

De FR vergadert ten minste zes maal per academisch jaar en verder zo vaak als de decaan of een geleding van de raad daarom verzoekt. In deze vergaderingen informeert de decaan de raad over de gang van zaken in de faculteit. In het Reglement van Orde FR – versie 25 mei 2021 is de procedure met betrekking tot de raadsvergaderingen vastgelegd.

Ten minste eenmaal per jaar ontvangt de raad inlichtingen over:

 • De organisatie van de faculteit
 • De hoofdpunten van het facultaire beleid
 • De wijze van behandeling van klachten van studenten
 • Het in het afgelopen jaar gevoerde beleid

De decaan heeft instemming van de raad nodig voor elk besluit tot vaststelling of wijziging van:

 • Het meerjarenplan
 • De nadere regeling van en het beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg in de faculteit
 • Het facultaire deel van het opleidingsstatuut
 • Het Faculteitsreglement
 • De onderwijs- en examenregeling van de opleidingen in de faculteit, met uitzondering van:
  – de regeling van de inhoud van de opleidingen en van de examens
  – de eindtermen
  – de inrichting van de praktische oefeningen
  – de studielast
 • De regeling van de onderwerpen, aangewezen in het reglement van de universiteitsraad

Wil je een keer een raadsvergadering bijwonen? Alle raadsvergaderingen zijn openbaar, dus kijk eens in de agenda op Sharepoint wanneer de eerstvolgende raadsvergadering is!