Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Raadsvergadering 5 februari 2021: FR adviseert positief over nieuw Teaching Load Model

Door: Jessica Dijkman

Nieuw Teaching Load Model

Het nieuwe facultaire Teaching Load Model (TLM) beoogt de departementen meer ruimte en flexibiliteit te bieden wat betreft de inrichting van het onderwijs (contacturen en groepsgrootte) binnen door de faculteit vastgelegde kaders.  De faculteitsraad sprak erover op 5 februari 2021; niet voor het eerst, want in november 2020 was dit onderwerp ook al aan de orde geweest. Toen waren er zoveel vragen dat besloten werd om het onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering. In de tussentijd had het faculteitsbestuur gezorgd voor een nadere toelichting op papier, inclusief concrete voorbeelden, én voor een extra informatiebijeenkomst voor de leden van de raad. Daarmee waren veel onduidelijkheden weggenomen, zodat er nog maar een paar vragen en opmerkingen resteerden voor de vergadering van 5 februari.

Zo werd opgemerkt dat er bij grote cursussen niet altijd mogelijkheden zijn voor een efficiënter inrichting en dat het daarom niet verstandig is om dergelijke cursussen op voorhand als ‘cash cows’ aan te merken. Ook waren er vragen over de groepsgrootte in de minoren, waar geen eisen ten aanzien van kleinschaligheid gelden. Duidelijk werd dat dat nog niet betekent dat het onderwijs in de minoren per definitie grootschalig moet zijn. Tot slot werd het belang van een goede communicatie over het TLM richting medewerkers en studenten benadrukt. Het TLM is geen bezuinigingsoperatie maar het maakt ook geen algemene verruiming van onderwijsuren voor docenten mogelijk: het gaat om een betere inzet van de bestaande middelen. Met inachtneming van deze kanttekeningen adviseerde de raad positief over het nieuwe TLM.

Onderdeelscommissies

De faculteitsraad was blij met het voorstel van het faculteitsbestuur om de raad de gelegenheid te geven om per departement een zogeheten ‘onderdeelscommissie’ in te stellen. Die commissie, waarin ook ruimte is voor anderen dan FR-leden, voert overleg met het departementshoofd en kan op basis daarvan punten inbrengen in de raad. Formele medezeggenschap is het niet, want de wet erkent binnen de universiteit maar twee medezeggenschapsorganen: de universiteitsraad en de faculteitsraden. De onderdeelscommissie biedt wel een kader voor informeel overleg met het departementsbestuur. Desgevraagd zegde het faculteitsbestuur toe de onderdeelscommissies ook te vermelden in het stuk over het nieuwe Teaching Load Model, als orgaan dat over de invulling van dat model met het departementsbestuur kan spreken.

Kwaliteitsafspraken

Op de agenda stond ook de rapportage van de uitvoering van de kwaliteitsafspraken in het eerste jaar. In 2019 zijn drie bestedingsdoelen aangewezen: de aanstelling van meer studieadviseurs, de verruiming van de scriptiebegeleiding in de masters en extra tijd voor werkgroepdocenten in het bacheloronderwijs. Deze drie doelen zijn allemaal gerealiseerd. De raad wilde weten of de meeste studenten in de praktijk hier ook echt baat bij hebben en het antwoord daarop luidde positief. Een ander aandachtspunt was de rol van de OC’s in het monitoren van de kwaliteitsafspraken en hoe zij die vorm kunnen geven binnen de beperkte beschikbare tijd. Het faculteitsbestuur meende dat dat het beste zou kunnen door dit punt mee te nemen in de reguliere onderwijsgesprekken.

Veilig werkklimaat

Naar aanleiding van de publicaties rondom het gedwongen vertrek van de voormalige directeur van het Ethiek Instituut vroeg de raad het faculteitsbestuur om binnenkort de veiligheid van het werkklimaat binnen de faculteit te agenderen. Het bestuur wilde daar graag in meegaan en hoopt dit onderwerp te kunnen bespreken in samenhang met een stuk dat momenteel wordt voorbereid door de commissie Organisatiecultuur, Leiderschap en Verantwoordelijkheid. Dat stuk heeft weliswaar primair betrekking op de medewerkers, maar bij de bespreking in de raad zal de positie van studenten ook meegenomen worden.

Overige onderwerpen

Bij de rondvraag kwam nog een hele serie andere onderwerpen kort aan de orde, variërend van de matching voor aankomend studenten en de stand van zaken rondom de huisvestingsplannen tot de instelling van een faculteitsbrede commissie Inclusie en diversiteit. Ondanks die veelheid aan onderwerpen kon de vergadering een kwartier voor het officiële eindtijdstip afgerond worden.