Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Raadsvergadering 26 oktober: De Raad stemt in met het Facultair Strategisch Plan! 

Door: Rivka Bruins

Op maandag 26 oktober 2020 vond de tweede raadsvergadering van het academisch jaar plaats. Deze raadsvergadering had als doel het facultair strategisch plan (FSP) voor de aankomende vijf jaar vast te stellen. Het FSP beschrijft de koers die de faculteit de komende jaren wil varen. 

Het FSP van geesteswetenschappen (GW) vormt samen met onder andere de FSP’s van de andere faculteiten het universitair strategisch plan (USP). Het USP, en daarmee ook het FSP, zet de ambities van de universiteit uit aan de hand van vijf pijlers, namelijk samenwerking over grenzen heen, een toekomstbestendige onderwijscultuur, een hechte gemeenschap, duurzame ontwikkeling en een transitie naar Open Science. De rode draad van het FSP sluit hierop aan door deze pijlers op onze faculteit toe te passen, aangevuld met faculteitsspecifieke onderwerpen.  

Al op drie eerdere momenten zijn de raad en het faculteitsbestuur met elkaar in gesprek gegaan over dit plan. Aan de hand van deze feedbackmomenten en een online consultatie is het FSP meermaals herzien en aangepast. Ook is er een implementatieplan opgesteld om de ambities uit het FSP concreter te maken. Tijdens de afgelopen faculteitsraadvergadering was er ruimte voor de laatste vragen en opmerkingen. Toen deze vragen, gericht op onder andere het internationale karakter van de faculteit, studentenwelzijn en UHD’ers (universitair hoofddocenten) naar tevredenheid waren beantwoord heeft de raad met het plan ingestemd. 

Vervolgens spraken de personeelsgeleding, studentengeleding en het bestuur hun waardering uit voor elkaar. De raad benoemde de fijne samenwerking, met name het feit dat de adviezen en vragen van de raad veelal goed zijn verwerkt in het plan, en de heldere communicatie vanuit het faculteitsbestuur. Ook bedankte zij het bestuur voor de mate waarin de raad is betrokken bij het vormgeven van het FSP. Het bestuur bedankte de raad op haar beurt voor alle constructieve feedback en de plezierige samenwerking. De decaan concludeerde dat het plan sober is in omvang en stijl, maar dat het zeker een plan is waar wij ons als faculteit in herkennen.