Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Raadsvergadering 25 september: Q2, begroting en Facultair Strategisch Plan

Door: Janka Looman-Blatnik

In de eerste vergadering van het academisch jaar wordt traditiegetrouw de begroting besproken, wat dit jaar soepel verliep. Een stuk dat meer tijd in beslag nam was het Facultair Strategisch Plan, waar de raad nog veel vragen over had. De vergadering startte met het bespreken van de Q2 rapportage en tot slot zijn er nog wat punten besproken bij de WVTTK.

Q2 2020 Rapportage

Het percentage tijdelijk personeel ligt al enige tijd boven de afgesproken CAO-norm van 22%. Dit lijkt voorlopig zo te blijven door allerlei verklaarbare oorzaken, waaronder de toegenomen inzet van tijdelijk personeel om de toegenomen werkdruk door de Corona-maatregelen te verlichten. Toch vindt de raad dit een belangrijk punt en vraagt om een goede analyse van de verhouding tijdelijk en vast personeel waarbij ook wordt uitgelegd waarom het doel zo moeilijk te halen valt en wat het bestuur eraan wil gaan doen. Voorstel is om hier in Q4 op terug te komen.

Begroting 2021

Er zijn vanuit de raad maar een paar vragen voor deze vergadering over de begroting. Er is een hele goede voorbespreking geweest en in eerdere commissievergaderingen en de laatste raadsvergadering voor de zomer is de conceptbegroting  al veel aan bod gekomen. Veel vragen zijn in die eerdere overleggen al gesteld en beantwoord.

Een vraag die de raad nog wel heeft is het effect van de daling van het studiepuntentarief. Op dit moment is dit geen probleem maar wellicht in de toekomst wel. Voor komend jaar heeft het CvB deze tegenvaller voor GW gecompenseerd, maar zal ze dat volgend jaar ook doen? Het bestuur geeft aan dat er gewerkt gaat worden aan een nieuw universitair verdeelmodel, waarin het studiepunttarief een belangrijk issue is. Het FB houdt uiteraard vinger aan de pols.

Een andere vraag die de raad nog heeft is hoe het bestuur omgaat met de coronamaatregelen en de mogelijke effecten daarvan op de begroting. Uit welk potje worden eventuele extra kosten gehaald? Het bestuur geeft aan dat daar per gevolg naar gekeken zal worden. De faculteit heeft geen riante reserve. Nu zijn bijvoorbeeld de essentiële verlengingen van contracten van vooral promovendi door de universiteit gecompenseerd. Anderzijds vallen er ook kosten weg, zoals reiskosten, kosten voor het organiseren van congressen, etc. Het is op dit moment moeilijk te zeggen welke financiële gevolgen de coronacrisis voor onze faculteit zal hebben.

Na de verduidelijking van deze punten stemt de raad in met de begroting voor 2021.

Facultair strategisch plan (FSP)

Op 26 okt is er nog een extra ingelaste vergadering van de raad met het bestuur over het FSP. Om op dat moment een besluit te kunnen nemen heeft de nog raad een aantal vragen:

  • Valt onder anderstalig onderwijs alleen Nederlands of Engels, of ook andere talen? Het bestuur geeft aan dat de faculteit zich niet per definitie beperkt tot deze twee talen.
  • De raad vraagt ook of het bestuur onderscheid maakt tussen fysiek en digitaal onderwijs qua wensbaarheid – en geeft aan dat in een ‘normale wereld’ fysiek onderwijs de standaard zou moeten zijn. Het bestuur geeft aan dat er altijd fysiek onderwijs aangeboden zal worden, maar dat een docent kan beslissen tot blended vormen wanneer dat toegevoegde waarde heeft.
  • Als doel is opgenomen dat 33% van de medewerkers internationaal is. De raad vraagt zich af hoe dit cijfer tot stand is gekomen en welk doel hiermee beoogd wordt. Het bestuur legt uit dat het een percentage is wat schappelijk leek. Momenteel zitten we op 31% dus de faculteit is al een heel eind op weg. Het doel is vooral de diversiteit waarborgen die we als faculteit belangrijk vinden. Op de vraag of het wetenschappelijk personeel niet ook gedeeltelijk moet bestaan uit personeel afkomstig van niet-Angelsaksische landen geeft het bestuur aan dat het, vanwege privacywetgeving, niet in detail is na te gaan in hoeverre het internationale personeel bestaat uit westerse en niet-westerse medewerkers. Ook nu zijn er veel wetenschappers uit andere landen dan Engeland en de VS. Het bestuur gaat uit van een natuurlijk verloop waardoor er een goede variatie ontstaat.
  • Waarom ontbreekt in het FSP zo’n belangrijke kwestie als die van het tijdelijk personeel? Het bestuur geeft aan dat in het FSP vooral een visie op wat moet gebeuren wordt weergegeven, en dat de norm van maximaal 22% tijdelijke medewerkers een doel is dat behaald moet worden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar waarom die 22% niet gehaald wordt en daar zal op een later moment verder over gesproken worden. Het bestuur kijkt of er iets over opgenomen kan worden in het FSP omdat de wens vanuit de raad daar groot voor is.
  • De raad is benieuwd hoeveel UHD’s en hoogleraren de laatste jaren zijn benoemd voornamelijk of uitsluitend op grond van hun onderwijsprestaties. Het bestuur schat dat dit voor UHD’s op ongeveer de helft ligt. Bij hoogleraren ligt dit wat ingewikkelder, omdat er veel verschillende criteria worden meegenomen bij het bevorderingsproces, maar zeker ook altijd onderwijsprestaties. Het bestuur benadrukt dat er helemaal niet altijd wordt gezocht naar een “publicatiekanon”, maar dat er juist ook wordt gekeken naar wat wij als faculteit nodig hebben. De raad wil graag een analyse hiervan zien. Het bestuur geeft aan globale richtlijnen en criteria te kunnen delen, maar omwille van de privacy niet veel meer dan dat.

WVVTK en Rondvraag

Punten die bij de rondvraag aan de orde kwamen waren:

  • Het verdeelmodel onderwijs. Het ‘DCU-model’ zoals alle docenten dat kennen zal binnenkort op de schop gaan. Een werkgroep is daar lange tijd mee bezig geweest en heeft allerlei verschillende alternatieven besproken. De raad zou graag willen weten welk modellen er allemaal de revue gepasseerd zijn, om op die manier te begrijpen hoe het model waar nu voor gekozen is, tot stand is gekomen. Het bestuur zegt toe dat ze deze keuze in een volgende vergadering verder zullen toelichten.
  • Niet alleen het verdeelmodel onderwijs maar ook het model waarmee onderzoekstijd wordt toegekend aan stafleden is aan verandering toe. Dát dit model gaat veranderen is al wel gecommuniceerd, maar de raad vermoedt dat dit nog niet is doorgedrongen tot alle collega’s. Omdat dit een ingrijpende verandering zal zijn, adviseert de raad het bestuur om nu snel met een communicatieplan te komen. Het bestuur zegt toe dit najaar met een plan te komen.
  • De laatste vraag gaat over het opnemen van hoorcolleges: is dit eigenlijk een tijdelijke kwestie of is het de wens van het bestuur om dit ook in een post-Corona toekomst voort te zetten? Het bestuur geeft aan dat het opnemen nu relevant voor de Coronaperiode is, maar dat het wellicht op een later moment in blended onderwijs ook van pas kan komen – dat zal dan de keuze van de docent zijn. Ook leven er bij docenten nog heel wat auteursrechtelijke vragen: omdat de colleges nu opgenomen worden, moet er zeer veel tijd gestoken worden in het toevoegen van een volledige bronvermelding. Het bestuur geeft aan dat veel vragen hierover worden beantwoord in een werkdocument en dat ze op een later moment hierop terug zullen komen.

Met een minieme uitloop sluit de nieuwe voorzitter Josine Blok deze eerste vergadering van het seizoen.