Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 24 maart

Verslag vanuit de P-geleding

Tijdens de raadsvergadering van 24 maart hebben we veel met het faculteitsbestuur (FB) besproken, zoals: het evaluatielandschap (Caracal), het nieuwverworven recht op instemming op de hooflijnen van de begroting en de facultaire delen van de OER-en (die ook zijn vastgesteld). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Educate-it

Uit het stuk over de visie van de faculteit op ICT en onderwijs blijkt dat de faculteit Geesteswetenschappen een laag ambitieniveau heeft als het om de invulling van het Educate-It programma gaat. Dit verbaasde met name de studentgeleding van de raad, aangezien er op het gebied van onderzoek binnen de faculteit wel hoog wordt ingezet op ICT. Bovendien heeft de studentgeleding het idee dat er veel te winnen valt met de inzet van ICT (denk bijvoorbeeld aan MOOC’s).

Het FB erkende dat er veel potentie zit in ICT-projecten in het onderwijs, maar gaf aan dat de implementatie hiervan veel extra inzet van het personeel vraagt. Omdat die extra inzet nu niet beloond kan worden, verhogen dergelijke projecten de werkdruk van medewerkers aanzienlijk. Het FB besloot daarom terughoudend te zijn, en alleen ICT-projecten in te zetten op plekken waar veel winst te behalen valt. De raad gaf aan graag op de hoogte te blijven van de verdere plannen van het FB op dit vlak en het wellicht nog een keer op de agenda te zetten.

Jaarrekening 2015

Door het vrijvallen van gereserveerde bedragen is het overschot op de jaarrekening van 2015 hoger dan gedacht: in totaal heeft de faculteit een overschot van bijna 7 miljoen euro. Op de vraag van de raad wat er met dit geld gaat gebeuren antwoorde het FB dat het grootste deel van het overschot al is herbestemd voor het aanstellen van vaste stafleden en het opvangen van het tekort dat de komende jaren zal ontstaan (door dalende studentenaantallen en subsidies tegenover stijgende kosten door kleinschalig onderwijs en huisvesting). Een klein deel van het overschot heeft echter nog geen nieuwe bestemming; het CvB heeft aangegeven dat de faculteit dit deel naar eigen inzicht mag investeren. Het FB heeft de departementshoofden daarom gevraagd om investeringsvoorstellen in te dienen, binnenkort wordt hierover besloten.

Financiering onderzoeksmiddelen

Zoals eerder genoemd voorziet het FB de komende jaren een groeiend tekort op de begroting. Om welk bedrag het precies gaat wordt pas later in het jaar duidelijk, na de ontvangst van de kaderbrief. Om dit gat te dichten zet het FB facultaire reserves in en is per afgelopen januari ingevoerd dat alle nieuwe projecten uit de derde geldstroom 25 procent van de begroting moeten bestemmen voor overheadskosten. Deze kosten worden dus niet meer door de faculteit gedekt, maar direct geboekt ten laste van de betreffende projecten.

Het resterende tekort gaat het FB aftrekken van de departementale budgetten; het tekort dat hierdoor ontstaat op de departementale begrotingen moeten de departementen zelf inverdienen. De uitwerking van dit voorstel hebben wij tijdens de raadsvergadering met het FB besproken. Uit het stuk, waarvoor de raad overigens veel waardering had, blijkt dat het FB het tekort over de departementen wil verdelen naar rato van het aantal fte in de eerste geldstroom.

Hoewel dit een redelijk voorstel lijkt, heeft de raad aangegeven bezorgd te zijn dat hierdoor ongelijkheid kan ontstaan tussen de departementen. Het FB gaf aan dat het aantal fte in de eerste geldstoom een redelijke indicator is van de inverdiencapaciteit van de departementen en geen risico te zien in het verdelen van het tekort op basis hiervan. Tevens verwacht het FB dat het een aantal jaren duurt voordat de departementen het tekort helemaal kunnen inverdienen; tot die tijd kunnen de tekorten ook deels worden aangevuld vanuit de reserves.

Een tweede kanttekening die de raad bij het stuk plaatste, is dat een goed uitgewerkte visie op de onderzoeksfinanciering als geheel ontbreekt. Eerder gaf het FB aan dat er een speciale commissie komt om zich over een dergelijke visie te buigen; het FB liet weten dat het aanstellen van deze commissie zeer binnenkort plaatsvindt en dat er een lid van de raad zitting in kan nemen.

Wil je meer weten over een van de genoemde onderwerpen, of heb je een opmerking of suggestie? We horen het graag! Mail ons via faculteitsraad.gw@uu.nl. Wil je de stukken en/of volledige notulen van deze vergadering nalezen? Dat kan via de teamsite van de faculteitsraad Geesteswetenschappen.

Een reactie to “FR-vergadering 24 maart”