Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Bekendmaking Verkiezingen 2024

 (For English see below)

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2024 zijn er van maandag 13 mei tot en met woensdag 15 mei verkiezingen voor de studentengeleding. Voor het personeel vinden er geen tussentijdse verkiezingen plaats.

Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Studenten kunnen zich van donderdag 7 maart t/m donderdag 11 april 2024 op twee manieren verkiesbaar stellen:

 • Je kan je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter van de huidige geleding door een mail te sturen.
 • Je kan een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Praktische informatie over de kandidaatstelling, het tijdschema en de benodigde documenten vind je onder aan deze pagina.

Vaak gestelde vragen zijn te vinden op de website van de medezeggenschap UU: Veelgestelde vragen verkiezingen (uu.nl)

Kiesregister

Vanaf donderdag 7 maart t/m donderdag 11 april 2024 ligt het kiesregister ter inzage bij de secretaris van de Kiescommissie GW.

Alle studenten ontvangen voor het einde van de kandidaatstellingsperiode een mail met een link waarmee zij kunnen controleren of ze in het kiesregister staan ingeschreven.

Voertaal

Binnen de faculteitsraad hanteren we vanaf academisch jaar 2023-2024 een vorm van meertalig vergaderen met Lingua Receptiva (luistertaal). Dit betekent dat de voertaal Nederlands is, maar dat er ruimte zal zijn om in het Engels deel te nemen aan vergaderingen en overleggen. Het passief beheersen van het Nederlands is een pré; ter ondersteuning hiervan biedt de universiteit verscheidene cursussen en middelen aan. De stukken die in de raadsvergaderingen behandeld worden, zijn vanaf academisch jaar 2023-2024 in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

 • Quirine van der Steen (voorzitter)
 • Pepijne van Rooijen (studentassessor)
 • Gerda Tenkink (secretaris)

Contact

 • Heb je inhoudelijke vragen over het raadswerk in de studentgeleding: mail Pepijn van Manen (voorzitter studentengeleding); informatieavonden studentengeleding: data volgen (contact via Studentengeleding Geesteswetenschappen).
 • Heb je inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk in de personeelsgeleding: mail Toine Minnaert (voorzitter personeelsgeleding).
 • Voor praktische vragen rondom de verkiezingen: mail de Kiescommissie GW

Praktische informatie

 

Elections Faculty Council Humanities 2024

When are the elections?

In 2024, elections will be hold forstudents members of the Faculty council Humanities. There will be no elections for the staff delegation. The next election is from Monday 13 May to Wednesday 15 May 2024.

How do you stand for election?

There are two ways in which students can stand for election , between Thursdayday 7 March to Thursday 11 April 2024:

 • You can apply for one of the existing lists. Then contact the chairman of the current section chair.
 • You can draw up your own list and thus apply yourself and possibly others who are interested.

Practical information on how to apply, the timetable and the necessary documents can be found at the bottom of this page.

Frequently asked questions can be found on the website of the UU – Elections.

Electoral register

You can stand for election if you are officially registered as an employee or student at the Faculty of Humanities of Utrecht University (and therefore included in the electoral register). Before 7 March, you will receive an email with a link with which they can check whether you are registered in the electoral register.

Language

From the academic year 2023-2024 onwards, the Faculty Council will conduct its meetings multilingually with the use of Lingua Receptiva (listening language). This means that the working language will be Dutch, and that participating in meetings and discussions in English will be facilitated. Passive knowledge of Dutch is a plus; Utrecht University provides various courses and tools to support those who would like to improve their understanding of Dutch. Documents discussed in council meetings will be available in both Dutch and English from the academic year 2023-2024 onwards.

Electoral Committee

The electoral committee is responsible for the preparation and implementation of the election, consists of the following members:

 • Quirine van der Steen (chairman)
 • Pepijne van Rooijen (student assessor)
 • Gerda Tenkink (secretary)

Contact

 • If you have any questions about council work in the student delegation: mail Pepijn van Manen (chair of the student delegation); information evenings for students: dates to follow (contact via student delegation).
 • If you have questions regarding council work in the staff section: mail Toine Minnaert (chair of the staff delegation).
 • For practical questions: mail the Electoral Committee Humanities

Practical information