Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 24 maart 2017

Verslag vanuit de studentgeleding – Simone de Roode

Op 24 maart vond de raadsvergadering van de vijfde cyclus plaats in de Sweelinckzaal. Onder andere de nieuwe versie van het Facultair Strategisch Plan en het facultaire deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat op de agenda ter instemming van de raad. Gezien het belang van beide stukken voor het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit is de raad alert zodat het bestuur haar aanvullingen en vragen van harte neemt. Het strategisch plan geldt voor vier jaar en dient als uitgangspunt voor het beleid dat de faculteit in die tijd zal voeren. Het facultaire deel van de OER dient als toetsing voor de verschillende OER-en van de opleidingen en heeft dus direct invloed op de kwaliteit van het onderwijs het komende jaar. Tenslotte praten we met het bestuur verder over de situatie van tijdelijke docenten aan de hand van een analyse gemaakt door de personeelsgeleding van de raad. De vergadering was een succes en we zijn erg tevreden met de toezeggingen!

 

Strategisch plan

Tijdens deze vergadering staat instemming met het strategisch plan op de agenda. Vorige keer bespraken we de doorstroom-mogelijkheden voor hbo studenten. Over dit punt willen we duidelijk hebben dat betere facilitering van pre-master trajecten door middel van specifiek ontworpen cursussen niet inhoud dat andere opleidingen geen ruimte krijgen voor de ontwikkeling van een pre-master. Het bestuur stelt de raad gerust dat dit zeker niet het geval is en belooft zelfs meer inzicht te gaan geven in de gang van zaken omtrent de pre-master voorziening.

Een ander belangrijk punt uit de vorige raadsvergadering is de invulling van duurzaamheid in het strategisch plan. De studentgeleding dient een aantal voorstellen in om het stukje duurzaamheid in het strategisch plan concreter te maken. Deze voorstellen worden met interesse ontvangen door het bestuur en zij belooft de voorstellen te beoordelen naar uitvoerbaarheid en waar mogelijk te verwerken. Dit was dus een enorm succes voor de raad! Met deze toezegging op zak stemt de raad in met het strategisch plan.

 

Facultair deel OER-en

In het facultaire deel van de OER is een kopje onderwijs evaluatie opgenomen dat de NSE als evaluatie methode noemt. De raad merkt op dat er onder opleidingscommissies erg veel ontevredenheid is over de representativiteit van de NSE en wil daarom dat deze enquete slechts als leidraad wordt gebruikt. Het bestuur stemt in met een herziening van de verwoording. Invullen van de NSE blijft dus wel belangrijk!

Een ander punt wat opviel onder beide geledingen van de raad is het recht van de student om de antwoorden op tentamenvragen de kopiëren. Na een korte discussie heldert het bestuur op dat dit al enkele jaren universiteitsbreed beleid is. Dus studenten en docenten opgelet: ook aankomend jaar zal in de OER staan dat de student het recht heeft zijn of haar antwoorden op tentamen vragen te mogen kopiëren.

 

Tijdelijk personeel

Aan de hand van de nota over tijdelijke docenten die de vorige raadsvergadering was ingediend heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de percentages tijdelijke docenten per afdeling binnen de faculteit. Uit de reeds ingediende nota is gebleken dat tijdelijke docenten vaak onervaren zijn en een zeer hoge werkdruk ervaren, wat zich negatief uit in de kwaliteit van het onderwijs. Hierom verzoekt de raad het bestuur in gesprek te gaan met de departementshoofden om beleid in te stellen wat eventuele problemen in de toekomst zal verhelpen.

 

Bij de volgende raadsvergadering staat er naast een aantal van de hierboven genoemde onderwerpen nog veel andere belangrijke zaken op de agenda zoals een nota over feedback op papers. Wij nodigen iedereen uit de vergadering bij te wonen op vrijdag 12 mei vanaf 15:00 uur in de Sweelinckzaal. Tot dan!