Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 16 september 2016

Sven Rouschop en Siebren Teule, studentgeleding faculteitsraad GW

 

Hallo allemaal! De maand september is voorbij, en het collegejaar is weer begonnen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de medezeggenschap. Vanuit de faculteitsraad zullen wij je ook dit jaar op de hoogte houden van onze activiteiten. Via deze weg willen we laten zien wat wij doen en vooral wat we bereiken.

De begroting en het Q2-rapportage

Een nieuw jaar, een nieuwe raad, en… een nieuwe begroting. Op vrijdag 16 september vond de eerste vergadering van het raadsjaar plaats. Het belangrijkste document dat besproken werd is de jaarbegroting van 2017. In dit document begroot het faculteitsbestuur (FB) alle uitgaven voor het komende kalenderjaar. Voor de tweede keer had de faculteitsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. We kunnen melden dat de facultaire begroting voor 2017 door de raad is ingestemd. We zijn tevreden dat het FB voor 2017 een negatieve begroting heeft opgesteld, zodat de ruime reserves van de faculteit kunnen worden aangesproken. Het geld dat er is, zo vinden we, moet besteed worden aan onderwijs en onderzoek, en moet niet opgepot worden.

Toch plaatste de studentengeleding (SG) vraagtekens bij de formulering van een aanbeveling die aan de departementen werd gedaan om een tekort aan onderzoeksgeld op te lossen. Het FB adviseerde de departementen docenten voor de klas te zetten met een salaris dat lager lag dan de gemiddelde personele last. Hoewel dit niet direct hoeft te leiden tot achteruitgang van de onderwijskwaliteit, kan deze aanbeveling wel dit ongewenste effect hebben. De SG verzocht het bestuur dan ook deze formulering duidelijker te specificeren zodat dit niet zou kunnen gebeuren.

Een ander pijnpunt was de voortgang op de al eerder afgesproken verhouding tijdelijk-vast personeel. Om de werkdruk te verlagen, was het de bedoeling dat maximaal 22% van het personeel eind 2016 tijdelijk zou zijn. Uit eerste cijfers leek het, alsof de faculteit deze doelstelling zou haren, maar door een foutieve berekening bleek het aantal tijdelijke aanstellingen zelfs te zijn gestegen ten opzichte van 2015. De faculteitsraad wil op dit punt duidelijker beleid vanuit het FB zien.

En verder?

Het snel instemmen met het faculteitsreglement 2016-2017 en de samenstelling van de adviescommissies van de FR zorgde voor een bijzonder snelle raadsvergadering: met bijna een uur winst op de planning werd de vergadering gesloten. Betekent dit dat de FR nu verder niks te melden heeft? Natuurlijk niet! Zo was één van de belangrijkste aannames die in de begroting werd gemaakt een vrij positieve aanname betreffende de instroom- en uitvalcijfers. Deze lijken na een aantal jaar terugval te stabiliseren, wat de faculteit uiteindelijk alleen maar ten goede kan komen. Het FB kon hier vooralsnog geen definitief antwoord op geven omdat de instroomcijfers pas op 1 oktober helder – maar nog niet definitief – zullen zijn. Hier zal de raad later in het jaar, bij het bespreken van het Strategisch Plan van de faculteit, dan ook op terugkomen.

Verder is de FR natuurlijk actief buiten de raadsvergaderingen. Zo is de PG in gesprek met het FB over te hoge werkdruk die op het personeel ligt en zal de SG zich de komende tijd bezig gaan houden met diverse zaken: van feedback op papers tot engelstaligheid in het onderwijs.

Tot slot

Ben je benieuwd naar de details van de besproken onderwerpen tijdens de raadsvergaderingen? Wil je meepraten over één van de onderwerpen waar de raad mee bezig is? Of heb je een compleet onafhankelijke vraag? Mail voor al deze zaken naar studentengeleding.gw@uu.nl of laat een berichtje achter op onze facebookpagina! Ook kun je het laatste nieuws of algemene informatie hier op https://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl vinden. We hopen een productief en geslaagd raadsjaar tegemoet te gaan!