Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 12 mei 2017

Verslag vanuit de P-geleding, door Hanny den Ouden

In deze zesde vergadering van de jaarcyclus staan op de agenda: het feedback-onderzoek uitgevoerd door enkele studenten van de S-geleding, het werkplan van Educate-it over digitale hulpmiddelen in het onderwijs, de voortgangsrapportage van de master-herziening, de OER-en van de lerarenopleidingen, de Q1-rapportage en de Wet Versterking Bestuurskracht (over de versterkte positie van de OC’s). Alle punten zijn ter bespreking, behalve de OER-en (ter instemming).

Kopieerrecht en anonimiseren tentamens

Bij de bespreking van de notulen komen twee belangrijke kwesties terug. Allereerst het in de OER vastgelegde kopierecht van studenten van hun antwoorden op tentamenvragen. Voor grote cursussen kan dit een lastig punt zijn, omdat docenten -met het oog op de werkdruk- weinig mogen veranderen aan die cursussen over de jaren heen. De ruimte om bij elke tentamenmogelijkheid nieuwe vragen te bedenken is dan niet groot. Navraag bij juridische zaken leverde op dat de regel een uitzondering kent bij een kleine databank van vragen, maar ook dan moet, bij verschil van mening, de examencommissie zich over de zaak in kwestie uitspreken. Het recht geldt ook bij digitale toetsen. Bestuur en Raad spreken af om een volgend jaar een notitie te maken over dit punt. De tweede kwestie betreft het anonimiseren van tentamens. Niet alleen de S-geleding van onze eigen faculteit is hier een voorstander van, maar ook bij de U-Raad ligt deze wens op tafel. Vanuit het CvB is de vraag aan GW voorgelegd om een pilot uit te voeren. GW gaat dit doen.

Feedback-nota

Onder leiding van vijf studentleden is het onderzoek naar schriftelijke feedback tot stand gekomen. Het bestuur vindt de nota zeer evenwichtig en kan zich vinden in de aanbevelingen. Enkele daarvan zijn:

  1. Geef niet in elke cursus schrijfopdrachten, maar concentreer omvangrijke opdrachten met intensieve feedback in daarvoor bestemde cursussen.
  2. Laat studenten niet te vaak schrijven in groepjes, want dit kan voor problemen zorgen als ze bij hun eindwerkstuk individueel moeten schrijven.
  3. Verbeter de interne coördinatie van feedback binnen de leerlijnen van de opleidingen.

Het FB gaat een projectgroep instellen die de naleving van de aanbevelingen gaat monitoren, tips en trucs over het geven van feedback gaat verspreiden, en IT-middelen in kaart gaat brengen om feedback minder arbeidsintensief te maken. Het FB spreekt haar waardering uit voor de hoge respons van studenten bij het onderzoek.

Educate-IT

In dit plan staan veel meer expliciet geformuleerde ambities dan in de vorige notitie. De Raad en het FB zijn erg tevreden met het stuk.

Voortgangsrapportage masterprogramma’s

De rapportage is helder. Opvallendheden zijn dat de rolling admission-procedure niet, zoals bedoeld, tot een grotere spreiding van inschrijvingen over het jaar heen leidt dan de fixus-procedure. De inschrijvingen vinden in beide gevallen plaats vlak voor de deadline. Aangezien het onwenselijk om veel fixus-programma’s te hebben, wordt er gebrainstormd over het uitloven van een bonus in de sfeer van ‘bij vroege inschrijving, wordt de inschrijving sneller geregeld’. Ook zijn er te veel afhakende internationale studenten in de inschrijvingsfase, maar die aantallen zijn niet hoger dan op andere Nederlandse universiteiten. Dat het gebrek aan huisvesting in Utrecht hier debet aan zou zijn, lijkt niet het geval. Wel is huisvesting een groot punt van zorg voor de internationale studenten die eenmaal aan hun master zijn begonnen. Dit is een universiteitsbreed probleem waaraan ook op allerlei niveaus oplossingen voor gezocht worden. De Raad adviseert het FB om hier sterk achteraan te blijven zitten.

OER-lerarenopleidingen

De Raad stemt zonder commentaar in met deze OER-en.

Q1

Rob Grift licht de financiële rapportage van het eerste kwartaal toe. In deze rapportage zijn wat bijstellingen ten opzichte van het jaarresultaat in positieve zin, maar die zijn niet voorspellend voor het hele jaar. In het eerste kwartaal zijn de kosten doorgaans lager dan in de rest van het jaar, bijvoorbeeld door lagere materiele en personele kosten. Van groter belang is de Kaderbrief die het FB onlangs heeft ontvangen van het CvB, waarin staat aangegeven hoeveel geld de faculteit volgend jaar zal ontvangen uit het Universitaire Verdeelmodel. Hoewel dit er al een paar jaar zat aan te komen (maar steeds werd opgevangen door meevallers), ontvangen we twee miljoen minder dan vorige jaren. Dat is het gevolg van de verminderde basisfinanciering door de dalende studenteninstroom (1 miljoen), en mede daarmee samenhangend minder onderzoeksbudget (1 miljoen). Dit laatste budget wordt vastgesteld op grond van de resultaten van 2016, in dat jaar haalden we bijna geen EU-gelden binnen. Op dat punt zijn we nu in 2017 al wel zeer succesvol, dus in 2019 zal dit weer tot een stijging van UU-geld leiden.

De FR was blij met de heldere verslaglegging maar miste de gespecificeerde informatie over de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel per departement, zoals in Q4 van 2016 was gedaan. Aangezien dit intensief handmatig werk is, wordt afgesproken dat elke Q4 voortaan van deze informatie wordt voorzien.

Wet versterking bestuur

Peter Schrijver werpt alvast een blik op de rapportage die hierover in juni zal verschijnen. De nieuwe wetgeving is gericht op de versterking van de invloed van OC’s, m.n. door een gewijzigd reglement van orde en door verkiezingen uit te schrijven voor nieuwe leden. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de voorzitters en studentleden van de OC’s. Voor verkiezingen wordt niet gevoeld. Het punt van vrije kandidaatstelling  wordt in de huidige OC’s al gewaarborgd door de opvolging zelf te regelen. Een belangrijker punt in de gesprekken is dat de OC’s zich niet op reactieve wijze moeten bezig houden met de cursusevaluaties, maar meer een eigen agenda te voeren, bijvoorbeeld met behulp van jaarprogramma’s. Volgende vergadering wordt dit punt vervolgd.