Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 10 februari 2017

Verslag vanuit de studentgeleding – Sven Rouschop en Siebren Teule

De vierde raadsvergadering van dit collegejaar op 10 februari had een andere nadruk dan de eerdere vergaderingen. In plaats van de focus te leggen op documenten die het bestuur ter kennisgeving, bespreking of instemming aan de raad voorlegt, werd de setting omgedraaid: vanuit de raad werden twee stukken ingediend. Hoewel er veel discussie ontstond, zijn we over het algemeen tevreden over de toezeggingen die het bestuur uiteindelijk heeft gedaan op basis van onze stukken. Dat smaakt naar meer! We zijn dit nogmaals van plan, in verdere cycli dit jaar.

Diversiteit

Een van de stukken die de faculteitsraad indiende, betrof het diversiteitsbeleid van de faculteit. De strekking van deze nota was dat de faculteit veel zou kunnen doen om diversiteit te promoten, zowel in het onderwijs, alsook in de verhoudingen studenten en personeel. We stelden voor, om een commissie op te richten die hier de ideeën beter zou onderzoeken en de mogelijkheden in kaart zou brengen. Bij de discussie met het faculteitsbestuur bleek, dat het bestuur al veel initiatieven aan het nemen is in het kader van diversiteit. Er worden momenteel werkgroepen opgericht die hieraan bij zullen dragen, en in de volgende raadsvergadering praten we verder over hoe deze werkgroepen in lijn staan met de voorgestelde commissie. Het diversiteitsbeleid blijft op de agenda staan. We zullen de ideeën uit de nota naast het uiteindelijke strategisch plan leggen, die in de komende raadsvergadering besproken wordt.

Tijdelijke docenten

De tweede nota betrof de positie van tijdelijke docenten binnen de faculteit. Als studenten krijgen we vaak mee in colleges, dat tijdelijke docenten veel werkdruk ervaren. Vaak moeten ze zowel voor de eerste keer lesgeven, als onderzoeksvoorstellen schrijven en daar beurzen voor binnenhalen. De combinatie van deze taken, plus onervarenheid met het werk, wordt door veel docenten als te veel werkdruk ervaren. Daarom waardeerden wij vanuit de studentgeleding het heel erg, dat we deze nota konden indienen. De nota bood een aantal oplossingen voor het probleem. Uit de overleggen met het faculteitsbestuur bleek dat al die oplossingen wel prijzig waren. Het bestuur gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om de voorgestelde oplossingen te bekostigen. Ook is er een duidelijke discrepantie tussen het aantal contracturen van tijdelijk personeel en het aantal daadwerkelijk gewerkte uren; tijdelijk personeel werk namelijk vaak veel meer in een week dan wat er eigenlijk in hun contract staat. Het bestuur zal nu met voorstellen komen om dit probleem op te lossen. Wel was erg fijn dat het bestuur volledig achter onze voorgedragen oplossing stond om tijdelijke aanstellingen voor langere tijd mogelijk te maken, waarmee tijdelijke docenten meer bestaanszekerheid hebben.

Strategisch plan

Ten slotte werd dan natuurlijk ook nog een concept van het strategisch plan besproken. We waren erg te spreken over de staat van dit plan, waarbij de agenda van de faculteit tot 2020 wordt weergegeven. Wel hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo vonden we het belangrijk dat het strategisch plan ook plannen bevat over de (in)formele medezeggenschap. Ook gaf het bestuur aan dat ze de doorstroom van HBO studenten naar de faculteit wil bevorderen, hier waren echter geen financiën voor opzij gezet. We stonden achter dit plan, maar vonden dat het wel nodig was om hierin te investeren.

Als laatste heeft het faculteitsbestuur toegezegd de komende raadsvergadering het vorige strategisch plan te evalueren. Daarnaast wordt in die vergadering ook het nieuwe strategische plan ingestemd. Kortom, veel belangrijke zaken die op de agenda staan – wees er vooral bij!

We vergaderen weer op vrijdagmiddag 24 maart in de Sweelinckzaal op D21.