Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Verkiezingen 2022

Verkiezingen Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2022

 (For English see below)

 Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2022 zijn er van maandag 16 mei tot en met woensdag 18 mei verkiezingen voor de studentengeleding en tussentijdse verkiezingen voor een vacature in de personeelsgeleding (district Faculteitsbureau).

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van dinsdag 8 maart t/m donderdag 14 april 2022 op twee manieren verkiesbaar stellen:

 • Je kan je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan vóór 31 maart a.s. contact op met de voorzitter van de huidige geleding door een mail met CV en motivatiebrief (maximaal 1 pagina) te sturen naar studentengeleding.gw@uu.nl met in de onderwerp regel ‘Sollicitatie FR 2022 – 2023’ plus de naam van de partij waarbij je wilt solliciteren. Die partij neemt dan contact met je op.
 • Je kan een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Praktische informatie over de kandidaatstelling, het tijdschema en de benodigde documenten vind je onder aan deze pagina.

Vaak gestelde vragen zijn te vinden op de website van de medezeggenschap UU: Veelgestelde vragen verkiezingen – Organisatie – Universiteit Utrecht (uu.nl)

 Kiesregister

Vanaf dinsdag 8 maart t/m donderdag 14 april 2022 ligt het kiesregister ter inzage bij de secretaris van de Kiescommissie GW.

Alle medewerkers en studenten ontvangen voor het einde van de kandidaatstellingsperiode een mail met een link waarmee zij kunnen controleren of ze in het kiesregister staan ingeschreven.

Voertaal
De voertaal van de faculteitsraad geesteswetenschappen is Nederlands en dat geldt voor zowel de vergaderingen als ook voor alle notities. Anders dan bij de Universiteitsraad gebruiken wij geen Engelse vertalingen van de notities. Als je je verkiesbaar wilt stellen en als lid van de raad goed wilt functioneren, is een goede beheersing van het Nederlands een voorwaarde.

 Vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk:
 • Imar de Vries – o.devries@uu.nl (huidig voorzitter personeelsgeleding)
 • Léon Gerridzen – j.j.a.gerridzen@uu.nl (huidig voorzitter studentengeleding)
 • Voor praktische vragen: Gerda Tenkink – secretaris Kiescommissie GW

Informatieavonden studentengeleding + nadere informatie

 • donderdag 3 februari; 19.00 uur
 • dinsdag 15 februari; 19.00 uur
 • woensdag 3 maart; 19.00 uur
 • woensdag 16 maart; 19.00 uur

 Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

  

Elections Faculty Council Humanities 2022

When are the elections?

The Election Committee of the Faculty of Humanities organizes  the annual elections for  the student delegation of the faculty council and midterm elections for the vacancy in the staff delegation (district Faculty Office). The next election is from Monday 16 to Wednesday 18 May 2022 .

How do you stand for election?

There are two ways in which employees and students can stand for election , between

Tuesday 8 March to Thursday 14 April 2022:

 • You can apply for one of the existing lists. If so, please contact the chairperson of the current section before 31 March by sending an e-mail with CV and covering letter (maximum 1 page) to studentengeleding.gw@uu.nl  with in the subject line ‘Application FR 2022 – 2023 plus the name of the party for which you want to apply. That party will then contact you.
 • You can draw up your own list and thus apply yourself and possibly others who are interested.

Practical information on how to apply, the timetable and the necessary documents can be found at the bottom of this page.

Frequently asked questions can be found on the website of the UU – Elections.

Electoral register

From Tuesday 8 March up to and including Thursday 14 April 2022, the electoral register will be available for inspection at the secretary of the Election Commission.

Before the end of the candidacy period, all staff and students will receive an email with a link with which they can check whether they are registered in the electoral register.

Language
In the Faculty Council of Humanities, the language of both the faculty meetings and all memos is Dutch. English summaries of memos are not provided, contrary to the policy of the University Council. This means that if you want to put yourself up for election for the Faculty Council, you have to be able to speak and read Dutch relatively well in order to fully participate.

Questions?

 • For questions concerning the Council please contact:
 • Léon Gerridzen j.j.a.gerridzen@uu.nl (current student section chair)
 • Imar de Vries o.devries@uu.nl (current staff section chair)
 • For practical questions: Gerda Tenkink, secretary Election Committee Humanities

 Information evening student delegation + further information

 • Thursday 3 February 2022; 19.00 h.
 • Tuesday 15 February 2022; 19.00 h.
 • Wednesday 3 March 2022; 19.00 h.
 • Wednesday 16 March 2022; 19.00 h

Election Committee

The election committee is responsible for the preparation and implementation of the election, consists of the following members:

Praktische informatie – Practical information

Tijdschema verkiezingen GW 2022

Kandidaatstellingsformulier voor studenten 2022

Kandidaatstellingsformulier voor medewerkers 2022

Ondersteuningsverklaring voor studenten en medewerkers 2022

Instemmingsverklaring voor studenten en medewerkers 2022

Beurspromovendi – Verklaring van instemming kandidaatstelling 2022

Csb 18.006 Aanbeveling m.b.t campagne-etiquette NL + ENG

Regeling Bestuursbeurzen medezeggenschap 2021 – 2022

Regeling faciliteiten Personeelsgeleding