Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 17 september 2015

Verslag vanuit de P-geleding

Op 17 september vond de eerste vergadering van de faculteitsraad Geesteswetenschappen van collegejaar 2015-2016 plaats. Het belangrijkste punt op de agenda was de begroting van de faculteit Geesteswetenschappen voor 2016, waarvoor de leden van de faculteitsraad voor het eerst instemmingsrecht hadden op de hoofdlijnen. Over het geheel genomen was de raad positief over de begroting voor 2016, deze is dan ook op hoofdlijnen geaccepteerd. Verder in dit verslag de financiële rapportage over het tweede kwartaal van 2015 en de commissies van de faculteitsraad 2015-2016.

Begroting 2016

Er is voor 2016 minder behoudend begroot dan voor voorgaande jaren, ook zijn er gelden vanuit het College van Bestuur vrijgegeven om kleinschalig onderwijs te financieren (de zogenoemde KIO-gelden). Toch is er een tekort van 1.794.000 euro voorzien; dit komt onder andere door toegenomen huisvestingskosten, de recente investering in extra vaste docenten en de teruglopende studentaantallen. Om de begroting sluitend te maken moet de faculteit komend jaar haar reserves aanspreken. Dit is nu geen probleem omdat er nog genoeg reserves zijn (bijna elf miljoen euro), maar er moeten wel oplossingen bedacht worden omdat de reserves zonder extra inkomsten na drie jaar op zullen zijn.

De begroting is een ‘beleidsarm’ document; de plannen van het faculteitsbestuur om iets aan de financiële situatie te doen worden er dus niet in besproken. Wel erkent het bestuur in de begroting dat het essentieel is om een plan te ontwikkelen om de financiële situatie op de langere termijn structureel te verbeteren. Daarbij denkt het bestuur aan vijf aspecten:

  • Het vergoten van de centrale baten voor onderwijs door het vergroten van de instroom en het verhogen van de rendementen.
  • Reductie van de teaching load in de bachelor en master door cursusreductie/-beperking.
  • Streven naar een eenvoudigere organisatie waar minder bestuurlijke en ondersteunende taken nodig zijn.
  • Herijking van de financiering van onderzoekstijd uit de eerste geldstroom, gekoppeld aan een discussie over de financiën van de tweede en derde geldstroom projecten (overhead, inverdiencapaciteit, etc.). N.B. De discussie gaat dus over de financiering van onderzoekstijd en niet over de dynamisering van de onderzoekstijd.
  • Actieve participatie in de evaluatie van het universitaire verdeelmodel.

Op verzoek van de raad zal een eerste versie van dit financiële plan, met daarin een eerste inventarisatie van de mogelijkheden, tijdens de raadsvergadering van 30 oktober besproken worden. Dit stuk wordt via de facultaire nieuwsbrief van 19 oktober verspreid en is dan ook vindbaar via de teamsite van de Faculteitsraad.

Op intranet vind je een bericht van het bestuur over de begroting.

Financiële rapportage over het tweede kwartaal van 2015

Een ander belangrijk document dat tijdens de raadsvergadering werd besproken is de financiële rapportage over het tweede kwartaal van 2015. Uit dit document kwam een vergelijkbaar beeld naar voren als uit de begroting. Twee belangrijke punten die aan de orde kwamen:

  • De verhouding tussen vast en tijdelijk wetenschappelijk personeel: deze kwam in de rapportage nog niet duidelijk genoeg naar voren. Gezien de afspraken hierover in de nieuwe cao wil de raad graag weten hoe de verhouding nu precies is.
  • De onderzoeksfinanciering vanuit de tweede en derde geldstroom: hoewel zowel de raad als het bestuur het mooi vinden dat de faculteit Geesteswetenschappen meer onderzoek kan financieren vanuit de tweede en derde geldstroom, leiden deze projecten ook tot hogere kosten. Dit omdat lang niet alle ‘overhead’-kosten die uit deze projecten voortkomen door de projectbudgetten worden gedekt. Het bestuur is (zoals hierboven aangegeven) bezig met het opstellen van een financieel plan, hierin zal dit punt ook behandeld worden.

Commissies van de faculteitsraad 2015 -2016

Tevens zijn tijdens de raadsvergadering de commissies van de faculteitsraad 2015 -2016 vastgelegd door de raad en het bestuur, bekijk hier het overzicht.

Wil je de stukken en/of volledige notulen van deze vergadering nalezen? Dat kan! Kijk hiervoor op de teamsite van de faculteitsraad Geesteswetenschappen.

 

 

Een reactie to “FR-vergadering 17 september 2015”

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen