Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 17 mei

Verslag vanuit de S-geleding

Dinsdag 17 mei was de op één na laatste raadsvergadering van dit academisch jaar met een flinke agenda met onder andere de volgende punten: Educate IT GW, plan internationalisering, plan van aanpak investeringen Financieel plan en de Career Services.

Educate IT GW

De studentengeleding (SG) gaf al eerder aan een voorstander te zijn van digitalisering in het onderwijs, mits het de onderwijskwaliteit ten goede komt. We bespraken nu een visierijke versie van een stuk dat al besproken was in de vergadering van 24 maart. De personeelsgeleding (PG) was hier positief over, met name vanwege de bottom-up benadering die door het FB gehanteerd wordt: de keuze wordt bij de docent gelegd. De PG heeft echter wel haar zorg uitgesproken over de risico’s die genoemd worden in het stuk, met name of de docenten hier voldoende tijd voor krijgen. Het FB gaf aan dat voor de projecten die in dit stuk beschreven worden de genoemde risico’s gedekt zijn, maar dat er opnieuw naar deze risico’s gekeken moet worden als er later wordt voortgeborduurd op deze projecten.

De SG adviseerde om voor de werkgroep ICT en Onderwijs twee studenten te zoeken in plaats van een: één student met medezeggenschapservaring (die al wat beter ingelezen is op het beleid) en één student zonder medezeggenschapservaring (die een frisse kijk heeft). Op deze manier wordt de stem van de studenten binnen deze werkgroep zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Het FB gaf aan dit een goed idee te vinden en dit te gaan uitvoeren.

Plan internationalisering

In dit stuk wordt de facultaire visie met betrekking tot internationalisering beschreven. Voor verschillende projecten worden commissies aangesteld. De SG gaf aan dat internationalisering gepaard kan gaan met levensbeschouwelijke of etnische diversiteit en vroeg zich af of er beleid wordt aangepast op deze diversiteit. Het FB antwoordde dat daar op universitair niveau ontwikkelingen over zijn waar het facultaire beleidgraag op voortborduurt.

Doordat meer vakken in het Engels worden aangeboden (bijvoorbeeld minoren) vroeg de PG zich af of de faculteit ook pre-masters in het Engels gaat aanbieden. Deze vraag werd gesteld omdat in het verleden onnodig studenten werden afgewezen, omdat de vakken niet in het Engels aangeboden werden. Het FB gaat dit graag onderzoeken.

Plan van aanpak investeringen Financieel plan

Het overschot op de jaarrekening van 2015 is hoger dan gedacht. Een deel hiervan is nog niet herbestemd en daarom heeft het FB de departementshoofden gevraagd om investeringsvoorstellen in te dienen. Het FB heeft hiermee de beslissingsbevoegdheid bij de departementen gelegd, zodat deze zelf kunnen bepalen wat het meest urgent is. Er zijn twee randvoorwaarden aan verbonden: de investeringsvoorstellen moeten bijdragen aan het beperken van financiële problemen rond onderwijs en onderzoek. Binnen onderwijs gaat het onder andere om de terugloop van studenten en binnen onderzoek is het doel een meer duurzame en evenwichtige verdeling tussen 1e, 2e en 3e geldstroom.

De  raad sprak de zorg uit dat in de investeringsvoorstellen de beperking van financiële problemen bij onderwijs en onderzoek niet altijd terug te zien is. Wel is  de raad positief over het leggen van verantwoordelijkheden bij de departementen.

Hieraan gerelateerd kwam naar voren dat de medezeggenschap eigenlijk wegvalt zodra het FB verantwoordelijkheden bij de departementen legt. Het FB liet weten dat de raad wel kan instemmen met de algemene benadering dat het FB de verantwoordelijkheid bij de departementen zelf legt. Er is afgesproken om hier op een ander moment over verder te praten.

Career Services

Het FB en de raad waren het erover eens dat er sinds de start van Career Services in september 2015 veel positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie. De studentengeleding gaf aan dat Career Services binnen de masteropleidingen al grote bekendheid heeft maar dat bachelorstudenten er nog niet veel van merken. Er werd geadviseerd om een fysiek loket in de binnenstad te maken, waar studenten GW terecht kunnen voor al hun vragen omtrent hun loopbaan(oriëntatie). Het FB gaf aan dat studenten sinds kort met de Career Officer kunnen praten in Drift 10, maar dat zij een apart loket voor studenten GW niet zien zitten. Het FB pleitte ervoor om eerst te kijken of alle plannen echt hun werk gaan doen, Career Services is tenslotte pas driekwart jaar bezig en na evaluatie kunnen zaken altijd  verbeterd worden.

De raad opperde verder dat het FB zich hard zou kunnen maken voor meer van dit soort voorzieningen in de binnenstad in plaats van in de Uithof. De keuze voor de Uithof is vanuit centraal bezien logisch, maar de voorzieningen voor studentrijke faculteiten in de binnenstad, zoals Geesteswetenschappen, zijn daardoor minder toegankelijk. Het FB neemt dit mee in de evaluatieronde van de centrale Career Services.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen