Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 16 december 2016

Verslag vanuit de personeelsgeleding

Hoewel er veel punten op de agenda van de laatste raadsvergadering van het kalenderjaar stonden, draaide deze vooral om de bespreking van de plannen voor PPE en UGlobe. Dit zijn twee gezamenlijke initiatieven van de faculteiten GW en REBO op het gebied van onderwijs en onderzoek: PPE wordt een bachelorprogramma (Philosophy, Politics and Economics) en UGlobe een netwerkcentrum.

In de aanloop naar de decembervergadering hebben wij als raad in verschillende samenstellingen uitvoerig gesproken over de plannen voor PPE en UGlobe. Onderdeel hiervan waren overleggen met de faculteitsraad van REBO. Mede door deze besprekingen, hebben wij als raad een goed beeld gekregen van de plannen en begrotingen.

Naast het feit dat het om mooie en ambitieuze plannen gaat, is het ons duidelijk geworden dat beide initiatieven belangrijke kansen bieden aan de participerende faculteiten. Het College van Bestuur heeft met de toegewezen bijdragen voor beide initiatieven (1,25 miljoen euro voor PPE en 3,72 miljoen euro voor Uglobe) bovendien een grote investering gedaan in het Alpha onderwijs en onderzoek. Verwacht wordt dat de binnenstadsfaculteiten hiermee prominenter op de kaart komen te staan.

Om deze redenen hebben wij ingestemd met de besteding van reserves (374 duizend euro voor PPE en 232 duizend euro voor UGlobe) aan de twee initiatieven. Ondanks onze positieve grondhouding hebben wij als raad ook nog een aantal zorgen geuit.

Aangaande PPE

  • Ten eerste hebben we als raad enige zorgen geuit over het elitaire karakter van deze nieuwe opleiding: het collegegeld wordt hoger dan voor reguliere bacheloropleidingen en de diversiteit van de studentenpopulatie zou hieronder kunnen lijden. Het faculteitsbestuur erkende deze mogelijkheid maar gaf ook aan dat dit een inherent probleem van selectieve opleidingen is. Het faculteitsbestuur zal te rade gaan bij andere selectieve opleidingen om te zien hoe zij hiermee omgaan. Voor nu is er nog geen pasklare oplossing.
  • Ten tweede lijkt het vinden van een unilocatie voor PPE ons een lastige kwestie; we willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen hiervan, ook in relatie tot de voortgang van bredere huisvestingsplannen van de faculteit. Het faculteitsbestuur gaf aan een aantal panden op het oog te hebben. Verder loopt er een grotere discussie over huisvesting van de universiteit als geheel, hierover zal nog met de raad gesproken worden.

Aangaande UGlobe

  • Ten eerste is de governance structuur nog niet duidelijk, anders dan dat de decanen van beide faculteiten eindverantwoordelijk zijn. Het faculteitsbestuur gaf aan dat de governance nog verder uitgewerkt moet worden, maar de dagelijkse leiding komt in handen van directeur Sybe de Vries (REBO). Alle rapportages over voortgang en financiën zullen naar beide faculteiten gaan.
  • Ten tweede komt uit de plannen naar voren dat Uglobe de uitstraling van de binnenstadsfaculteiten gestalte moet gaan geven. De begroting is echter voornamelijk gericht op personele lasten voor onderzoekend personeel. De raad vraagt zich af hoe deze onderzoekers de uitstraling van de binnenstadsfaculteiten gaan verbeteren. Het faculteitsbestuur gaf aan het punt te begrijpen en wellicht nog iets aan te passen, maar ook dat de samenwerking met het strategische thema Instituties kan bijdragen aan de uitstraling.
  • Ten derde worden in de plannen alleen doelstellingen geformuleerd voor 2019, de raad wilde graag weten welke doelstellingen er voor die tijd behaald moeten worden. Het faculteitsbestuur gaf aan dat het College van Bestuur tevreden is met de doelstellingen zoals die nu in het plan geformuleerd zijn.

Op basis van deze bespreking hebben wij ingestemd met de gevraagde investeringen. Ook in de toekomst houden we vinger aan de pols met betrekking tot het vinden van oplossingen voor het elitaire karakter van PPE. Tot slot denken wij dat er aan de communicatie over deze twee initiatieven nog wel het een en ander moet gebeuren, maar bovenal dat ze de steun en inzet van alle alle medewerkers van onze faculteit verdienen, ook omdat we hiermee de zichtbaarheid van de faculteiten in de binnenstad kunnen verbeteren.

 

Wil je de stukken en/of volledige notulen van deze vergadering nalezen? Dat kan! Kijk op de teamsite van de faculteitsraad Geesteswetenschappen.