Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

FR-vergadering 1 juli

Verslag vanuit de S-geleding

Een stapel beleidsstukken over de verbetering van het onderwijs binnen onze faculteit, wie wil daar nu niet op een vrijdagmiddag net voor de zomer over vergaderen? De raad heeft met het faculteitsbestuur gesproken over onder andere de betrokkenheid van studenten bij het onderwijs, het huisvesten van studieverenigingen, de onderwijsgesprekken en arbeidsmarktoriëntatie.

Studentbetrokkenheid
De studentengeleding heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin studenten in onze faculteit zich eigenaar voelen van hun onderwijs. Uit dat onderzoek vloeide een verslag met aanbevelingen voort, waarin de raad hand in eigen boezem steekt, maar ook het faculteitsbestuur om actie vraagt. De studentengeleding is al bezig om het proces van opvolging en overdracht te verbeteren en geeft meer prioriteit aan het overleg tussen de raad, opleidingscommissies en ook de departementsassessoren.

Het bestuur wil voor grotere aanpassingen van het model van medezeggenschap in onze faculteit de wet versterking bestuurskracht afwachten. Wel gaat zij mee in het invoeren van jaarvertegenwoordigingen bij grotere opleidingen, meer kritische reflectie op de medezeggenschap en een dakpanconstructie voor opleidingscommissies. Komend jaar zal dit thema dus nog herhaaldelijk terugkomen!

Huisvesting
Een ander belangrijk thema is de huisvesting van onze faculteit. Het bestuur wil graag drie clusters zien waarin departementen gehuisvest zijn: de Drift, de Trans en de Muntstraat, waarbij studenten en medewerkers bij elkaar in een pand komen. Zo verhuizen de kamers van de studieverenigingen Alias en Atlas deze zomer samen met de medewerkers van de school Liberal Arts naar Drift 13. De studieverenigingen hadden een wensenlijst naar het bestuur gestuurd. Op onze vraag wat er met die lijst gebeurt, antwoordde het bestuur dat ze de verenigingen goed op de hoogte zal houden van alle wijzigingen en dat ze een overzicht van alle overlegruimtes sturen.

Onderwijsgesprekken en arbeidsmarktoriëntatie
De laatste twee grote agendapunten van de raadsvergadering waren de resultaten van de onderwijsgesprekken die alle opleidingen het afgelopen jaar hebben georganiseerd, en arbeidsmarktoriëntatie. Het bestuur bracht ons op de hoogte van de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de onderwijsgesprekken. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een voorbereidende cursus op het eindwerkstuk: dit moet een opfriscursus zijn waarin de opgedane academische vaardigheden van een bacheloropleiding nog eens licht maar gericht worden getoetst. In onze reactie lieten we weten dat er op toegezien moet worden dat de cursus niet als correctie voor gebreken in een opleiding wordt ingezet. Gelukkig was het bestuur het hier mee eens.

Aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie (zowel in de MA als in de BA) zal door het bestuur verbeterd worden door het aanstellen van departementale Career Officers. We benadrukten nogmaals dat het belangrijk is om samen te werken met studieverenigingen op dat vlak.

Denk mee!
Een vergadering van meer dan twee uur vul je natuurlijk niet met deze vier onderwerpen. We spraken ook over de onderzoeksinstituten, het faculteitsreglement en de concept begroting voor 2017. Wil je over deze thema’s meer weten? Mail dan naar studentengeleding.gw@uu.nl. Rest ons voor nu niets dan jullie een fijne zomer te wensen!

Wil je de stukken en/of volledige notulen van deze vergadering nalezen? Dat kan via de teamsite van de faculteitsraad Geesteswetenschappen.